اولین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت، فروردین ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

First National Conference on Organizational and Management Research

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

اولین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت