دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، دی ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

Twelfth National Conference on Maintenance

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷ توسط ،انجمن نگهداری و تعمیرات ایرانانجمن نگهداري و تعميرات ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات