هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، خرداد ماه ۱۳۹۲