هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، خرداد ماه ۱۳۹۲

هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

Eighth National Maintenance Conference

پوستر هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ توسط ،انجمن نگهداری و تعمیرات ایرانانجمن نگهداري و تعميرات ايران در شهر تهران برگزار گردید.