چهارمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، شهریور ماه 85