ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ، خرداد ماه ۱۳۸۹

ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

6th National Conference on Maintenance

ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ توسط ،انجمن نگهداری و تعمیرات ایرانانجمن نگهداري و تعميرات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات