هفتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ، خرداد ماه ۱۳۹۰

هفتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

7th National Conference on Maintenance

هفتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ توسط ،انجمن نگهداری و تعمیرات ایرانانجمن نگهداري و تعميرات در شهر تهران برگزار گردید.