پنجمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، آبان ماه ۱۳۸۷

پنجمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

5th National Conference on Maintenance

پنجمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ توسط ،انجمن نگهداری و تعمیرات ایرانانجمن نگهداري و تعميرات در شهر تهران برگزار گردید.