پنجمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، آبان ماه ۱۳۸۷