سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

13th National Congress of Mechanical Biosystems Engineering and Mechanization of Iran

پوستر سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تربیت مدرس، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران