ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، شهریور ماه ۱۳۸۹

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون