هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شهریور ماه ۱۳۹۱

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون