هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون