ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی، آبان ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

Sixth National Conference on Organizational Architecture Advances

پوستر ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی