پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی، آذر ماه ۱۴۰۰

پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

Fifth National Conference on Organizational Architecture Advances

پوستر پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی