چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

4th International Conference On Thechniques Management& Accounting

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری