اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

The First International Conference on Management Techniques and Accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری