چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن، شهریور ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

The fourth international conference on metallurgical, mechanical and mining engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن