اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

The first national conference on modern management sciences and sustainable planning in Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران