بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

The 21st Chemical Physics Conference of Iran Chemistry Association

پوستر بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران