هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

پوستر هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،انجمن شیمی ایراندانشگاه تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - انجمن شيمي ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران