سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران، فروردین ماه ۱۳۸۹

سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

13th Iranian Physical Chemistry Conference

سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيرازدانشگاه صنعتي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.