سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

13th Iranian Physical Chemistry Conference

سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۸۹ تا ۲۶ فروردین ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محورها و موضوعات سمینار

محور اصلی سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی و تبادل یافته های علمی - تحقیقاتی متخصصین شیمی فیزیک کشور می باشد. علاوه براین دستاوردهای علمی- پژوهشی محققین کشور در یکی از زمینه های مرتبط با دانش شیمی فیزیک شامل ترمودینامیک کلاسیک، مکانیک آماری، شیمی کوانتومی، طیف سنجی ، الکتروشیمی، سنتیک شیمیایی، شیمی کاتالیست ها، نانوتکنولو‍ژی و شیمی فیزیک کاربردی ارائه و مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد.