یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

11th International Management Conference

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۲ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت