چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، تیر ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

Fourth National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Medical Sciences

پوستر چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی