چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، تیر ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

Fourth National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Medical Sciences

پوستر چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی