اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

The first national conference on interdisciplinary research in management and medical sciences

پوستر اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی