اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

The first national conference on interdisciplinary research in management and medical sciences

پوستر اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی