چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، تیر ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

Fourth National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Humanities

پوستر چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی