اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

First National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Humanities

پوستر اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی