اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

First National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Humanities

پوستر اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی