هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

18th National and 4th International Conference on Insurance and Development

هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده بیمه در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه