هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

17th National and 3rd International Conference on Insurance and Development

هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۹ توسط پژوهشکده بیمه در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه