چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

4nd National Conference of IEA

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن انرژی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی