کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

2nd National Conference of IEA

پوستر کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن انرژی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی