نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژِی ایران، مهر ماه ۱۳۹۲