اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی، تیر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی

The first International Management and Engineering / Elementary Conference

اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی