هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، آبان ماه ۱۳۹۰

هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

7th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP2011)

پوستر هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران