سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

03rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۳ تا ۶ اسفند ۱۳۸۳ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر