هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

The 7th Iranian Conference of Ichthyology

پوستر هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه لرستان،انجمن ماهی شناسی ایراندانشگاه لرستان-انجمن ماهي شناسي ايران در شهر خرم آباد برگزار گردید.