هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، آبان ماه 98

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

The 7th Iranian Conference of Ichthyology

پوستر هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه لرستان - انجمن ماهی شناسی ایران در شهر خرم آباد برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

  • تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان
  • بیوسیستماتیک و رده بندی ماهیان
  • زیست شناسی، بوم شناسی و جغرافیای زیستی ماهیان
  • ژنتیک، فیزیولوژی و تکوین ماهیان
  • تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان
  • بهداشت، بیماری و انگل های ماهیان
  • ماهیشناسی کاربردی
  • ماهی و ماهی شناسی در علوم دیگر