ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، شهریور ماه 97

ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

The 6th Iranian Conference of Ichthyology

پوستر ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان - انجمن ماهی شناسی ایران در شهر کرمان برگزار گردید.


محورهای همایش:

  • تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان
  • زیست شناسی و بوم شناسی ماهیان
  • بیوسیستماتیک و رده بندی ماهیان
  • تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان
  • بهداشت، بیماری و انگل های ماهیان
  • ژنتیک، فیزیولوژی و تکوین ماهیان