اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ماه 92

اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران

1th National Conference on Iranian Fisheries

پوستر اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران

اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان - انجمن ماهی شناسی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای همایش:

سیستماتیک و جغرافیای زیستی

 بیولوژی واکولوژی

 مورفولوژی وکالبدشناسی

 ژنتیک و فیزیولوژی

 تنوع زیستی و حفاظت

 لاروشناسی

 تکوین و تکامل و ماهی شناسی کاربردی