اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران

1th National Conference on Iranian Fisheries

پوستر اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران

اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن ماهی شناسی ایراندانشگاه صنعتي اصفهان- انجمن ماهي شناسي ايران در شهر اصفهان برگزار گردید.