چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، تیر ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

The 4th Iranian Conference of Ichthyology

پوستر چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن ماهی شناسی ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران