ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

The 6th International Conference on Fiqh, Law and Religious Studies

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی