پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، شهریور ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

Fifth International Conference on Jurisprudence, Law and Religious Research

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی