دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

2nd International Conference on Jurisprudence, Law and Religious Research

پوستر دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی