چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

4rd International Conference on Jurisprudence, Law and Religious Research

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی