کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی

International Conference on Jurisprudence, Law and Religious Research

پوستر کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی

کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،شبكه دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی