چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور، مهر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

Fourth Conference on Industry Management Economics and Accounting Studies

پوستر چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبير خانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور