ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران

Iranian Conference on Bioinformatic

ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن بیوانفورماتیک ایرانانجمن بيوانفورماتيك ايران - مركز تحقيقات بيوشيمي بيوفيزيك (IBB) دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.