چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

4th Iranian Conference on Bioinformatics

چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران