دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی، خرداد ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی

12th National Conference on Agricultural Economics

پوستر دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی

دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه کردستان ،انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی