ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، آبان ماه ۱۳۸۶

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

6th National Conference of Agricultural Economics

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۶ توسط ،انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانانجمن اقتصاد كشاورزي ايراندانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران