پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ماه ۱۳۸۴

پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

05th National Conference of Agricultural Economics

پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۴ توسط ،انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران