چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ماه ۱۳۸۲

چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

4th National Conference of Agricultural Economics

چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۲ توسط دانشگاه تهران،انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران