هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، بهمن ماه ۱۳۸۸

هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

7th National Conference of Agricultural Economics

پوستر هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تهران،انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران