ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، بهمن ماه ۱۳۸۸

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

06th National Conference of Agricultural Economics

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ توسط ،انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانانجمن اقتصاد كشاورزي ايران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران